Contable Sènior

Descripció del lloc:

 • Tancaments Comptables mensuals, trimestrals i anuals (emissió de factures, comptabilització, etc.).
 • Elaboració de Reports.
 • Impostos (IVA, IS, IRPF, etc)
 • Elaboració de pressupostos.
 • Seguiment i anàlisi de KPIs.
 • Elaboració de reports a Administracions Públiques, Bancs, etc.
 • Tasques administratives pròpies de gerència d’oficina i back office
 • Supervisió, control i seguiment a nivell intern de projectes i contractes
 • Suport en la realització d’altres tasques multidisciplinars segons requeriment de l’alta direcció
 • Gestió d’incidències
 • Tràmits d’expedients en els departaments / organitzacions oficials
 • Elaboració i Seguiment de la comptabilitat analítica de diversos actius hotelers.
 • Registre de les operacions econòmiques que es realitzin i processat dels documents que les sustentin.
 • Establiment de polítiques i criteris comptables i procediments de treball, en el marc de la política general establerta per la direcció.

Requisits

Perfil:

 • Haurà de ser una persona proactiva i amb gran capacitat de treball. Analítica, molt organitzada i amb prioritats clares.
 • Capacitat de treballar en equip, així com adaptabilitat a un entorn canviant
 • Acostumat a treballar per objectius i anar a resultats
 • Experiència rellevant i contrastada en funcions similars, especialment en el sector Hoteler
 • Disponibilitat de viatjar
 • Habilitat per treballar sota situacions d’estrès
 • Experiència mínima de 3 anys
 • Coneixements necessaris:
 • Titulació universitària superior en Administració i Direcció d’Empreses o en Economia
 • Anglès C1
 • Nivell avançat de Microsoft Office

Es valorarà:

 • Coneixement d’altres idiomes, especialment francès.
 • Eines de gestió: Navision