1. Disposicions Generals

Mitjançant la present, us informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L., en qualitat de responsable del tractament. CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. és la titular d’aquest lloc web i es troba domiciliada a CARRER BONAVENTURA ARMENGOL 10, BLOC 1, 4-3 D’ANDORRA LA VELLA, PRINCIPAT D’ANDORRA (Principat d’Andorra) amb el número de registre de comerç 713272R. CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. l’informa que, per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de dades, vostè podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, tal com recull l’apartat 3 lletra b) de la present Política de Privacitat.

Tots els serveis que s’ofereixen a través d’aquest lloc web per CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L., només es poden dur a terme pel que fa a les previsions legals de la llei 3/2018, del 22 de març, de mediació. Si vostè vol subministrar les seves dades personals a través d’aquesta web haurà de ser major de 18 anys. En cas que CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

A part d’això, no s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l’interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 de l’ Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2026 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, « RGPD ») en les condicions establertes en l’esmentat precepte.

En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les referides, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament de les mateixes. En aquest cas, vostè ha d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial.

2. Arxiu declarat de conformitat amb la legislació andorrana de l’Agència de Protecció de Dades de el Principat d’Andorra.

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, «LQDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, SL passarà a formar part d’un fitxer de titularitat d’aquesta entitat, degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades de el Principat d’Andorra.

3. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

El responsable del tractament de les dades és CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, SA (D’ara endavant, «LAVAL») domiciliada a l’Edifici Montclar situat a Andorra la Vella (Principat d’Andorra), i inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 18165.

Vostè pot contactar amb el delegat de protecció de dades de LAVAL mitjançant el número de telèfon +376 800 050 i l’adreça de correu electrònic contact@lavalinvest.com

4. Finalitat i base jurídica del tractament de les dades

Mitjançant el formulari de contacte que CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. posa a la seva disposició en aquest lloc es podran realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions. Aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i / o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud.

La base jurídica del tractament de les dades personals és el consentiment que vostè tindrà manifestat al marcar la casella que es troba al costat de la frase «HE LLEGIT I ACCEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACITAT» que apareix al formulari que CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. posa a la seva disposició en aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d’aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar les dades personals, no podria donar-se curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, si bé, de la mateixa manera, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

5. Termini de conservació de les dades personals

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que es disposa a la normativa d’arxius i documentació.

6. Drets en relació a les seves dades de caràcter personal

En compliment de la LCPD, i els seus reglaments de desenvolupament, CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en aquesta normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic: contact@lavalinvest.com, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, i de conformitat amb el RGPS, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. està tractant dades personals que li concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides. Segons les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en aquest cas CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. només les conservarà per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. De fet, si vostè ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això pugui afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests casos CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. deixarà de tramitar les dades personals o, si s’escau, deixarà de tramitar-los amb aquesta finalitat concreta, excepte per motius legítims, o l’exercici o defensa d’eventuals reclamacions.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, vostè tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades o de qualsevol autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

7. Seguretat

CAPITAL IMMOBILIARI ANDORRA LAVAL, S.L. li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès a el més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i / o accés no autoritzat.

8. Canvis en la Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat estarà subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En qualsevol cas, tota modificació d’aquesta Política li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts, i si escau, atorgar de nou el seu consentiment exprés als referits canvis.