Legal

Descripció del lloc:

Es busca advocat amb experiència, de perfil generalista, però amb sòlids coneixements de dret Immobiliari i Mercantil. Imprescindible experiència en empreses cotitzades (MaB o Mercat continu). Que sàpiga treballar amb autonomia, sota pressió i coordinant equips i persones per al bon fi de les operacions.

Característiques:

 • Coordinar, dirigir, organitzar i controlar l’activitat de l’empresa vetllant per la legalitat i el compliment normatiu en totes les seves àrees.
 • Donar assessorament legal a totes les àrees de l’empresa.
 • Aplicar i vetllar que s’apliquin les disposicions contingudes en lleis, reglaments, tractats … i especialment en els acords i resolucions dels òrgans d’Administració de la Companyia.
 • Responsable de la part corporativa de l’Empresa (constitució, gestió, dissolució, fusió … etc, de qualsevol tipus de societat mercantil vinculada a l’empresa i el seu Grup Empresarial); acords de socis, poders, presentació de comptes, etc …
 • Negociar i redactar tot tipus de contractes mercantils.
 • Preparació de fets rellevants i comunicats al MaB i CNMV. Serà responsable de l’acompliment normatiu de Mercat de Capitals.
 • Estudiar i resoldre els problemes legals relacionats amb l’empresa, els seus contractes, acords, convenis i la normativa d’aplicació.
 • Emetre informes jurídics sobre les diferents àrees de l’empresa que li siguin interessats, inclosos aquells que hagin de presentar a Consell d’Administració, Junta General o reunions de l’òrgan de direcció.
 • Coordinar i supervisar, juntament amb l’Àrea Financera i els Assessors Externs, la presentació de tipus de declaracions fiscals i vetllar pel compliment de les obligacions fiscals i tributàries.
 • Serà responsable del Compliance de la Companyia, la Política de Protecció de Dades, i Prevenció de Blanqueig de Capitals i vetllarà pel seu compliment i actualització.
 • Coordinarà i serà responsable d’executar, sota les ordres de la Direcció general, les operacions immobiliàries d’inversió i desinversió d’actius.
 • Representarà a l’empresa en assumptes administratius i judicials d’acord amb les instruccions rebudes de la Direcció General defensant els interessos de la Companyia.

Requisits:

 • Imprescindible Anglès B2 o superior, es valorarà el coneixement d’altres idiomes.